Prawo administracyjne

• Reprezentacja przedsiębiorców przed Sadami Administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej
• Składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych
• Występowanie w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej