Nieruchomości


Typowe usługi:
• Sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów
• Obsługa procesu inwestycyjnego
• Umowy sprzedaży nieruchomości (lokalu)
• Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
• Umowy przedwstępne
• Umowa najmu, umowa dzierżawy
• Audyt nieruchomości
• Ustanowienie, zniesienie hipoteki
• Służebności
• Użytkowanie
• Eksmisja
• Bezumowne korzystanie z lokalu
• Podziały nieruchomości
• Scalenia nieruchomości
• Wywłaszczenie nieruchomości
• Zasiedzenie nieruchomości
• Zniesienie współwłasności nieruchomości
• Uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• Prawo pierwokupu
• Prawo odkupu